មណ្ឌលព្យាបាលផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនមុខទៅលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាល និងការវះកាត់ទៅលើជំម្ងឺទាក់ទងទៅនឹងភ្នែក ត្រចៀក និងច្រមុះ និង និងបំពង់ក។ ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ករបស់យើងគឺប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់ជូននូវការមើលថែទាំយ៉ាងល្អបំផុតដោយប្រើប្រាស់នូវការស្រាវជ្រាវ និងការព្យាបាលទំនើបចុងក្រោយគេបំផុត។

គ្លីនិក និង សេវាកម្

  • ការវះកាត់ Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
  • ការវះកាត់ Adenoid
  • ការធ្វើតេស្ត Audiogram
  • Tympanoplasty
  • Cochlear Implant
  • ការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអុីត
  • Tonsillectomy

Hours of Operation

ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ពីម៉ោង 8.30 ព្រឹក ដល់ 7 ល្ងាច ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 4 ល្ងាច

Location

អគារទី 1 ជាន់ទី 3

វេជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំ

Related Content

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt