មណ្ឌលវិទ្យុសាស្រ្ត និងរូបភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យ Phyathai 1 ផ្តល់ជូននូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈរូបភាព និងការអន្តរាគមន៍ព្យាបាលតាមរយៈរូបភាព។ សេវាកម្មរួមមានដូចជាការថតកាំរស្មី X Ultrasonography, Computerized Tomography, ការស្គេន Magnetic នៅក្នុងម៉ាសុីន ការថតរកមើលគីសក្នុងសុដន់ និង ការអន្តរាគមន៍ព្យាបាលតាមរយៈរូបភាពដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើង។

គ្លីនិក និង សេវាកម្ម

 • គ្លីនិកវិទ្យុសាស្រ្
  • អុិចរ៉េ
  • មើលអេកូ
  • CT scan
  • MRI/MRA
  • Mammogram

Hours of Operation

រៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 4 ល្ងាច

Location

អគារ 1 ជាន់ទី 1

វេជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំ

Related Content

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt