មន្ទីរពេទ្យ Phyathai 1 គឺជាមន្ទីរពេទ្យឈានមុខគេក្នុងការព្យាបាលរួមបញ្ចូលនិងទំនើបបំផុតជាមួយបទពិសោធន៍ជាង 40 ឆ្នាំមកហើយ។ ពួកយើងគឺជាមន្ទីរពេទ្យដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងក្រុម មន្ទីរពេទ្យ Phythai Group ។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងនឹងក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យមួយ ដែលមានភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់បំផុត ព្រោះយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដែលអាច ផ្តល់ជូននូវគុណភាពសេវាកម្មល្អបំផុតដើម្បីធានាអោយបាននូវរាល់ការចំណាយ របស់លោកអ្នកគឺពិតជាសក្តិសម។ ដូច្នេះហើយទើបយើងទទួលបាននូវការទុកចិត្ត ពីសំណាក់អ្នកជម្ងឺទាំងអស់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

antiaging_hover

Our experienced team brings you the latest and safest technologies for anti-aging and beauty.

breastcare_hover

Comprehensive care with comprehensive knowledge by our specialists team.

childrencenter_hover

Provides comprehensive care to children by our highly experienced paediatricians.

dentalcenter_hover

Attend to your oral and dental health needs with services from general, cosmetics, to specialized dental care.

dermatologycenter_hover

Offers a wide range of dermatology treatments including hair, nails and cosmetic surgery.

entcenter_hover

Provides a comprehensive and wide variety of services on diagnosis, treatment and surgery of associated conditions and diseases of the ears, nose and throat.

eyecenter_hover

Provides a comprehensive and wide variety of services on diagnosis, treatment and surgery of associated conditions and diseases of the eyes.

gicenter_hover

provides patients with safe and advanced diagnosis and treatment for disorders of the gastrointestinal tract, liver and pancreas by our team of experts.

checkupcenter_hover

Provides exceptional medical services to our valued customers and offers various types of unique check-up packages to suit a wide range of patient needs.

heartcenter_hover

Offers a complete & holistic range of services for diagnosis, treatment and management for patients with heart conditions.

spinecenter_hover

Provide patients with an innovative approach to the diagnosis, treatment and patient education on improving quality of life.

medcenter_hover

Provides patients who seek primary and specialty care of various symptoms and medical conditions.

neurocenter_hover

One of Thailand’s brain surgery centers of highest standard, equipped with experienced doctors and nurses, as well as modern surgical instruments

muscolocenter_hover

Provides all medical services, comprehensive assessment and treatments for muscular skeletal related conditions which also affect the tendons, ligaments, joints, nerves and other systems.

psychiatrycenter_hover

Provides a comprehensive and personal approach in evaluation and treatment to mental & behavioral health care including general mental health issues and psychiatric disorders.

xraycenter_hover

Provides a comprehensive range of diagnostic imaging, image-guided diagnostic and therapeutic interventional services.

rehabcenter_hover

Offers integral attention for physical therapy services. Our team of experienced physiatrists, physical therapists and occupational therapists are licensed professionals combined with innovations and equipments.

surgerycenter_hover

Offers surgical procedures under the expertise of our highly trained surgical specialists, anesthesiologists, nurses and surgical technologists to provide safe, clean and therapeutic treatment procedures.

Women Center

offers full services for obstetrics and gynecological care by our highly-trained Gynecologists.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt